Privacyverklaring en Legal Notice

Privacyverklaring

CVBA TYPOGRAFICS, met vennootschapszetel te 9220 HAMME, Zwaarveld 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0431.506.379, hierna “TYPOGRAFICS” hecht belang aan uw privacy.

TYPOGRAFICS handelt in principe enkel met andere ondernemingen, “Business to Business”, maar zij verzamelt, bewaart en gebruikt in het kader van haar dagelijkse activiteiten persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die alleen of  in combinatie met elkaar toelaten om een persoon te identificeren, zoals een naam, gebruikersnaam, foto, nummer van de sociale zekerheid, intern registratienummer, nummerplaat, postadres, telefoonnummer, locatiegegevens, online gebruikersnaam (zoals een IP adres), een klankopname, (…).

De persoon op wie deze gegevens betrekking hebben, zal hieronder worden aangeduid als de “betrokkene”.

TYPOGRAFICS gebruikt bijvoorbeeld persoonsgegevens voor de communicatie met haar klanten (ondernemingen). Deze contacten gebeuren in de praktijk met personen die werkzaam zijn bij haar klanten (ondernemingen).

Aangezien TYPOGRAFICS onder meer op die manier in aanraking komt met persoonsgegevens en deze ook opslaat en gebruikt, vindt zij het belangrijk om informatie te geven over (i) de gegevens die zij verzamelt, (ii) hoe deze worden verwerkt, (iii) waarvoor deze gegevens worden gebruikt, (iv) met wie de gegevens worden gedeeld, (v) op welke basis deze gegevens worden gebruikt, (vi) welke rechten u heeft en (vii) hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Deze Privacyverklaring geldt bij iedere aankoop en gebruik van de diensten of producten van TYPOGRAFICS en voor iedere relatie en contact met TYPOGRAFICS, los van de duur of de context waarbinnen die relatie of dat contact plaatsvindt,  op voorwaarde dat de betrokkene vooraf kennis heeft genomen van dit document en zijn akkoord hiermee heeft gegeven.  Dit akkoord veronderstelt dat de betrokkene vooraf kennis heeft genomen van deze privacyverklaring.

Deze privacy verklaring vermeldt ook het TYPOGRAFICS cookie- en pixelbeleid, zodat uw akkoord ook betrekking zal hebben op dit cookie- en pixelbeleid.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT TYPOGRAFICS?

TYPOGRAFICS verzamelt de gegevens die de betrokkene aan haar ter beschikking stelt, bijvoorbeeld:

Wanneer de betrokkene producten van TYPOGRAFICS gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (bijvoorbeeld bij de aankoop van de Talent Scan via het MOLLIE betaalsysteem), verzamelt TYPOGRAFICS informatie over de aankoop of transactie. TYPOGRAFICS verzamelt onder meer betalingsgegevens, zoals het nummer van de creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.

TYPOGRAFICS verzamelt informatie over onder andere de manier waarop betrokkenen op haar website terechtkomen, kennisnemen van haar bestaan en van haar producten en diensten. Het gaat om informatie zoals het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar naar de website van TYPOGRAFICS wordt gekomen, of waarlangs deze wordt verlaten.

TYPOGRAFICS verzamelt ook gegevens over leefgewoonten zoals sociale contacten, gebruik van sociale media en communicatiemiddelen, vrijetijdsbesteding en interesses.

TYOPGRAFICS ontvangt voormelde informatie over de online activiteiten van de betrokkene via haar pixels of cookies (zie hieronder).

TYPOGRAFICS verzamelt informatie over de gebruikerservaring van de betrokkene die haar producten en diensten aankoopt, zoals de klachten die het meeste voorkomen bij het gebruik van haar producten en diensten.

TYPOGRAFICS verzamelt daarnaast gegevens over het online aankoop- en klikgedrag van de betrokkene, via haar pixels of haar cookies (zie hieronder).

2. HOE VERWERKT TYPOGRAFICS PERSOONSGEGEVENS?

TYPOGRAFICS verwerkt uw gegevens zowel op elektronische wijze, bijvoorbeeld via diverse computerprogramma’s (zoals Microsoft Office en Team Leader), via websites (zoals Facebook) en databases (zoals online opslag/bewaarsystemen), als op papieren dragers, bijvoorbeeld rapporten.

TYPOGRAFICS maakt gebruik van Cookies en Pixels. Dit zijn computerprogramma’s die TYPOGRAFICS toelaten om de doeltreffendheid van het ontwerp van haar website en van haar reclame te onderzoeken en om de identiteit te bepalen van klanten die onlinetransacties verrichten.

Cookies van TYPOGRAFICS zijn  kleine bestanden die worden geïnstalleerd op het computersysteem van de betrokkene om de functionaliteiten van TYPOGRAFICS toe te laten.

Pixels zijn kleine afbeeldingen die op andere webpagina’s worden geplaatst en die TYPOGRAFICS toelaten om toegang te verkrijgen tot de activiteiten van de betrokkene op deze webpagina’s.

Zowel de Pixels als Cookies zijn gericht op, onder andere:

Iedere bezoeker van de website van TYPOGRAFICS, zal zich akkoord moeten verklaren met het cookie- en pixelbeleid van TYPOGRAFICS om toegang te verkrijgen tot de website. Het staat de gebruiker van de website vrij om zich te verzetten tegen het cookie- en pixelbeleid van TYPOGRAFICS door deze niet te aanvaarden.

Indien de betrokkene na aanvaarding, toch niet langer akkoord gaat met het cookie- en pixelbeleid van TYPOGRAFICS kan zij dit zelf uitschakelen. De internetbrowser laat steeds toe om cookies zelf uit te schakelen. De browser geeft  verschillende keuzemogelijkheden bij de  privacy instellingen. Zo kan de betrokkene op elk ogenblik tijdens het gebruik van zijn internetbrowser aanduiden dat cookies (van TYPOGRAFICS) wel of niet worden toegestaan.


3. WAARVOOR GEBRUIKT TYPOGRAFICS PERSOONSGEGEVENS?

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens, zoals naam, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres om haar dienstverlening mogelijk te maken. Zo bevestigingen van bestellingen of offertes bezorgd aan de betrokkene, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch, hetzij per post en kan de betrokkene worden gecontacteerd bij wijzigingen in de leveringstijd of leveringsplaats. TYPOGRAFICS maakt tevens gebruik persoonsgegevens voor feedback-doeleinden, nadat zij haar producten en diensten heeft geleverd.

TYPOGRAFICS verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om een overzicht te creëren van haar klantenbestand en dit klantenbestand te beheren (versturen van facturen, klantendienst).

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om haar klanten een passend product te kunnen aanbieden dat overeenstemt met hun specifieke behoeften. De verzamelde informatie wordt ook gebruikt om bij de aanbieding van bepaalde diensten te bepalen of deze diensten ter plaatse dan wel op een afstand moeten worden verleend en om te kunnen inspelen op welbepaalde verzoeken, die van klant tot klant kunnen verschillen.

TYPOGRAFICS gebruikt ook Cookies en Pixels om onder andere de toegang tot haar website te vereenvoudigen. TYPOGRAFICS doet dit om de ervaring van de betrokkene die een bezoek brengt aan haar website aangenamer te maken en om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen die afgestemd zijn op de wensen of interesses van de betrokkene.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om de betrokkene te kunnen beantwoorden die met haar contact opneemt.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens verder om contactinformatie te verzamelen van haar (potentiële) klanten, leveranciers en dienstverleners en deze eventueel te gebruiken om hen te contacteren en haar producten en diensten op directe wijze aan te bieden of voor te stellen.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om marketingberichten te versturen over haar producten, diensten, haar voorwaarden en promoties.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om haar producten en diensten te ontwikkelen, testen en verbeteren, bijvoorbeeld door enquêtes en onderzoek uit te voeren en nieuwe producten en functies te testen en de gevonden problemen op te lossen. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de Cookies en Pixels van TYPOGRAFICS.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten met haar personeel, zoals voor de communicatie met het personeel of  de uitbetalingen van het loon. 

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om haar contracten met de leveranciers uit te voeren, zoals het contacteren van personen die werkzaam zijn bij de leverancier in verband met leveringen.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met (zelfstandige) dienstverleners, bijvoorbeeld voor contacten over de opdrachten die werden uitbesteed aan de dienstverleners.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om haar producten en diensten te promoten, bijvoorbeeld door promotie e-mails en nieuwbrieven te versturen.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens die zij ontvangt via haar Pixels of haar Cookies, om haar advertenties gerichter te maken en te personaliseren naar de juiste personen toe, die gediend kunnen zijn met haar producten en diensten. TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om informatie te verkrijgen over welke personen haar websites bezoeken, haar diensten en producten zoeken of gebruiken en hoe er wordt gereageerd op haar websites, producten en diensten.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens, inclusief informatie over interesses van betrokkenen, hun online activiteiten en verbindingen, om haar advertenties, producten en diensten aan te bieden aan een breed maar geselecteerd publiek dat interesse vertoont door bijvoorbeeld het bezoeken van haar website of het aankopen van één van haar producten.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens om zowel de website (fraudepraktijken bij transacties) als de bedrijfsruimten te beveiligen. Door Cookies en Pixels te gebruiken, verkrijgt TYPOGRAFICS een zicht op het verkeer van en naar de website en de transacties die hierop plaatsvinden. Fraudepraktijken bij betalingen via producten van TYPOGRAFICS kunnen zo worden gecontroleerd om een veilig verkeer te waarborgen. Buiten de kantoorruimten gebruikt TYPOGRAFICS camerabewakingssystemen  om de veiligheid van de kantoorruimten waar persoonsgegevens worden bewaard, te waarborgen en eventuele problemen te kunnen detecteren.


4. MET WIE DEELT TYPOGRAFICS PERSOONSGEGEVENS?

De toegang tot de persoonsgegevens die TYPOGRAFICS gebruikt wordt beperkt tot de personen waarmee TYPOGRAFICS nauw samenwerkt en die taken of opdrachten moeten uitvoeren die verband houden met deze persoonsgegevens.

Daarnaast deelt TYPOGRAFICS persoonsgegevens ook met alle (overheids-)instanties die op grond van de wet of voor de uitvoering van een overeenkomst in het bezit moeten worden gesteld van de persoonsgegevens van de betrokkene.


5. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKT TYPOGRAFICS PERSOONSGEGEVENS?

Indien de betrokkene een overeenkomst heeft afgesloten met TYPOGRAFICS, verzamelt en gebruikt  zij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst.

De persoonsgegevens die TYPOGRAFICS gebruikt voor het aanbieden (bijvoorbeeld via direct marketing berichten), personaliseren (bijvoorbeeld het traceren van het klikgedrag om gerichte reclame aan te bieden)  en verbeteren (bijvoorbeeld nieuwe updates bij licenties) van haar producten en diensten vallen onder haar gerechtvaardigd belang om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

De persoonsgegevens die TYPOGRAFICS gebruikt voor het communiceren over (problemen met betrekking tot) haar producten of diensten, onder andere  via de klantenservice, vallen onder haar gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te ondersteunen en onderhouden.

De persoonsgegevens die TYPOGRAFICS gebruikt voor het aanbieden van marketingcommunicatie vallen onder haar gerechtvaardigd belang voor de promotie van haar producten en diensten.

TYPOGRAFICS gebruikt persoonsgegevens voor doeleinden die bij wet worden bepaald, bijvoorbeeld de belasting- en BTW wetgeving.

TYPOGRAFICS zal in bepaalde gevallen verzoeken om toestemming voor het gebruiken van  persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven.


6. HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

TYPOGRAFICS bewaart persoonsgegevens zolang zij deze nodig heeft om hoger vernoemde doeleinden te realiseren. Persoonsgegevens die worden gebruikt voor een doel dat niet langer bestaat, worden door TYPOGRAFICS gewist.

Indien het recht om vergeten te worden (zie hieronder) geldig wordt uitgeoefend door de betrokkene, zal TYPOGRAFICS de persoonsgegevens onmiddellijk wissen.

TYPOGRAFICS zal de duur van de verwerking verder bepalen aan de hand van de verjaringstermijnen en bewaringstermijnen voorgeschreven in de wet.


7. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

TYPOGRAFICS beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot haar personeel, dienstverleners en commerciële partners binnen het Belgisch grondgebied, die deze persoonsgegevens nodig hebben om hun taken en opdrachten voor TYPOGRAFICS uit te voeren.

Het intern privacy beleid van TYPOGRAFICS, waaraan haar personeel gebonden is, voorziet in de nodige beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens. De dienstverleners waarmee TYPOGRAFICS samenwerkt, hebben een contractuele relatie met haar, waarin alle nodige waarborgen opgenomen zijn om te voorzien in een passende beveiliging van persoonsgegevens, conform de wettelijke normen over privacybescherming.

TYPOGRAFICS voorziet daarnaast in de fysieke bescherming van persoonsgegevens, zoals de installatie van de anti-inbraaksystemen en brandblussers.

TYPOGRAFICS voorziet tevens in de bescherming van elektronisch verwerkte persoonsgegevens door onder andere de installatie van antivirus software, de beperking van de toegang tot persoonsgegevens en het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

De Cookies en Pixels van TYPOGRAFICS laten haar tevens toe om persoonsgegevens te beschermen. Zij kunnen niet toegelaten activiteiten en schendingen op de gebruikersvoorwaarden van TYPOGRAFICS detecteren.


8. OVER WELKE RECHTEN BESCHIKT DE BETROKKENE?

Wat betreft de persoonsgegevens die TYPOGRAFICS gebruikt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze het recht om zijn toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking heeft geen gevolgen voor de gegevens die TYPOGRAFICS voorafgaand aan de intrekking van de toestemming geldig heeft gebruikt.

De voormelde rechten zijn geen absolute rechten. Er bestaan wettelijke beperkingen op de uitoefening hiervan, die TYPOGRAFICS mogelijks zal inroepen wanneer de betrokkene zijn recht wenst uit te oefenen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de betrokkene via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan TYPOGRAFICS op het hoger vernoemd contactadres, gratis de voornoemde rechten uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens. TYPOGRAFICS zal in voorkomend geval binnen een termijn van één maand, die afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan worden verlengd met twee maanden, reageren op het verzoek van de betrokkene. Bij ieder verzoek dat wordt afgewezen of wordt beantwoord binnen een termijn die één maand overschrijdt, zal TYPOGRAFICS een gemotiveerde beslissing bezorgen.

De betrokkene heeft tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep in te stellen bij de Belgische gerechtelijke instanties, indien hij inbreuken vaststelt op de wetgeving aangaande gegevensbescherming.


9. Indien TYPOGRAFICS voornemens is de verzamelde persoonsgegevens verder te gebruiken voor andere doeleinden dan degene die hierboven werden uiteengezet, zal zij de betrokkene hiervan op de    hoogte brengen vóór die verdere verwerking, tenzij de nieuwe verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijk doel waarvoor zij werden verzameld. In voorkomend geval zal TYPOGRAFICS de betrokkene informatie verstrekken over dit ander doel en alle relevante verdere  informatie.

Bij aanpassingen aan deze privacyverklaring, zal TYPOGRAFICS de betrokkene informeren.

CVBA TYPOGRAFICS

HAMME, mei 2018

Legal notice

 1. Deze website en haar inhoud zijn integraal eigendom van CVBA TYPOGRAFICS, hierna “TYPOGRAFICS” (met vennootschapszetel te 9220 HAMME, Zwaarveld 45 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0431.506.379). De inhoud op de website die geen eigendom is van TYPOGRAFICS wordt met toestemming van diens eigenaar vertoond op de website. Onderstaande informatie betreft het gebruik van de website evenals de informatie en afbeeldingen die zich erop bevinden.
   
 2. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bedingen en zijn deze bijgevolg tegenstelbaar. Zij brengen in zijn hoofde een éénzijdige verbintenis tot stand. Bij gebreke aan akkoord verlaat de bezoeker meteen de website en verzaakt hij meteen aan iedere aanspraak ter zake van zijn bezoek.

  Met “bezoeker” wordt gelijkgeschakeld elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt of wil maken van deze website en haar inhoud.
   
 3. Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van de wetgeving op de auteursrechten in het voordeel van TYPOGRAFICS en mogen onder geen enkel beding vermenigvuldigd of overgenomen worden, tenzij TYPOGRAFICS een voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming geeft.

  Ofschoon het bezoeken van de websites mits aanvaarding van alle voorwaarden en mits alle toestemmingen een overeenkomst tot stand brengt, kunnen e de teksten van deze website nooit op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bepaalde rechten creëren in het voordeel van de bezoeker of van andere derden behalve het bezoekrecht. In het onmogelijke geval dat er toch bepaalde verbintenissen zouden ontstaan in hoofde van TYPOGRAFICS, haar organen of aangestelden dan hebben die hoogstens het karakter van een middelverbintenis. In het onmogelijke geval dat er schade zou door de niet uitvoering of foutieve uitvoering van een dergelijke verbintenis ontstaan, dan blijft  de schade beperkt tot het effectief verzekerd en door de verzekering uitgekeerd bedrag en in wordt in alle gevallen alle onvoorzienbare schade en alle gevolgschade uitgesloten zodat de bezoeker daar desgevallend aan verzaakt.

  TYPOGRAFICS heeft het recht om de teksten en afbeeldingen op deze website eenzijdig en op elke moment aan te passen, te wijzigen of te verwijderen. De teksten geven slechts algemene informatie weer en kunnen niet als advies gelden in concrete situaties.

  TYPOGRAFICS is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de interpretatie en de toepassing van deze website en zij is bijgevolg niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade die eruit voortvloeit. Het nagaan van de correcte en accurate aard van de inhoud van de website valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de bezoeker om een antivirus software te installeren om software en/of ander materiaal te laden vanop deze website en om ervoor te zorgen dat de opgeladen software en/of ander materiaal compatibel is met zijn eigen software.

  Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan zal hij binnen de 48 uur de websitebeheerder schriftelijk interpelleren op het hoger vermelde contactadres.
   
 4. TYPOGRAFICS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte wijze buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van deze website of van een andere website via links of hyperlinks. TYPOGRAFICS is in regel nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites ook al is er een link of hyperlink. Ingeval van buitencontractuele fout van TYPOGRAFICS  blijft  de schade beperkt tot het effectief verzekerd en door de verzekering uitgekeerd bedrag en in wordt in alle gevallen alle onvoorzienbare schade en alle gevolgschade uitgesloten zodat de bezoeker daar desgevallend aan verzaakt.
   
 5. Indien een bepaling van deze wettelijke informatie strijdig zou zijn met dwingend recht of nietig zou zijn, dan tast dit de overige bepalingen niet aan.
   
 6. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde (België) bevoegd met het Nederlands als proceduretaal.

  Alle mogelijke rechtsvorderingen van de bezoeker verjaren conventioneel na één jaar te rekenen vanaf de datum van de feiten, zelfs als de datum der kennisname daar niet mee samenvalt.

  CVBA TYPOGRAFICS
  HAMME, mei 2018